Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2018

5977 38ee 500
Reposted fromteijakool teijakool viaall-about-kate all-about-kate
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
4241 16f5
2998 6666
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
3177 9a72
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
7420 ffc0
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
2777 6589
7003 b709 500
Reposted fromwooles wooles viakatastrofo katastrofo
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viakatastrofo katastrofo

November 24 2018

2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq vianiezwyykla niezwyykla
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman
4708 62ab
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
8382 593d 500
Reposted frombackground background viaimpulsivee impulsivee
8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viaimpulsivee impulsivee
Ta znajomość mąci mi w głowie. Bardziej niż poprzednie. Wszystko staje się jeszcze bardziej niezrozumiałe.
— psychiatro, widzimy się już wkrótce
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaiammistake iammistake
5348 2d75
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaiammistake iammistake
poprzytulaj mnie, nawet jeśli tylko myślami
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo viaiammistake iammistake
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viaiansha iansha
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl