Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

6116 fc33
Reposted bysoftboitomeshveritas1
6083 6f92 500
Reposted byusagiaddict usagiaddict
6025 53b8 500
Reposted bysoftboitomeshrosalieveritas1
6003 d5d6 500
Reposted bysoftboimartynienia
5954 fcb8
Reposted bysoftboidevilsnumbers
Nie chwal dnia przed zachodem słońca tak jak mężczyznę przed zgonem
— Liski liski
1021 f82e
Reposted bysoftboi softboi
0169 7988 500
Reposted bysoftboimolotovcupcakewecouldbeclosephilomath
8036 3054 500
Reposted bysoftboi softboi
7953 090b
Reposted bysoftboibisiaaleandermiischausagiaddictinsanedreamerkolegakolegiveritas1zorax
7095 982f 500
Reposted bysoftboi softboi
,,Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości."
— Marek Hłasko
Reposted bysoftboi softboi
6143 da3d
Reposted bysoftboimaybeyou
6043 30f9 500
Reposted bysoftboialeander
5996 f58b 500
Reposted bysoftboipollywoodaikkoplbisia
9850 3952 500
Reposted bysoftboidivigdaanka
9642 54b6 500
Reposted bysoftboimartynieniapollywoodSilentForestdesperateeeitemizegdaanka
9443 5c9a
Reposted bysoftboimiischamikimotodzisniezasneaikkopl
9278 8fa4
Reposted bysoftboiusagiaddictPorannytomeshrudelubiemikimotonitael
9135 7adf
Reposted bysoftboiefficEldharjarr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl